fbpx
Item toegevoegd aan favorieten gedurende 30 d.
Bekijk uw favorieten
0
  0
  Trekkers
  Trekkers
  MAN
  Mercedes Benz
  Volvo
  DAF
  Opleggers
  Opleggers
  Koelopleggers
  Schuifzeilen opleggers
  Koelopleggers
  Schuifzeilen opleggers
  Schmitz koelopleggers
  Krone koelopleggers
  Schmitz oplegger
  Krone schuifzeilopleggers
  Diensten
  Diensten
  Over ons
  Video-inspectie
  Leasing
  Weg
  Weg
  ClassTrucks Club

  Privacybeleid van website www.classtrucks.com

  1. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

   

  Dit privacybeleid is bedoeld voor alle bezoekers van de website www.classtrucks.com (hierna de website genoemd) en voor diegenen die een voertuig reserveren, zich inschrijven voor nieuwsbrieven en vragen sturen via de website.

  Het bedrijf gaat ervan uit dat u zich voldoende vertrouwd hebt gemaakt met het privacybeleid van de website (hierna privacybeleid genoemd) en uw toestemming geeft aan UAB ClassTrucks Lithuania, Bedrijfsnummer 304038834, met maatschappelijke zetel te Laisvės pr. 36, LT-04340, Vilnius (hierna het bedrijf genoemd), om informatie die u verstrekte te verwerken, inclusief persoonsgegevens, voor zover dit nodig is voor het management van de website, het functioneren ervan en het aanbieden van diensten via de website.

  Met respect voor uw privacy en ter bescherming van uw persoonsgegevens, doet het bedrijf er alles aan om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te garanderen van uw persoonsgegevens en andere informatie die op de website www.classtrucks.com wordt verwerkt.

  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de voorzieningen in dit privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht op de datum waarop deze op de website worden gepubliceerd. Aangezien het uw plicht is om wanneer u de website bezoekt ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met de laatste versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website, stemt u effectief met deze wijzigingen in door verder gebruik te blijven maken van de diensten aangeboden op de website.

   

  2. Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze verwerkt?

  Persoonsgegevens zijn elk type van informatie over u die het mogelijk maakt uw persoon direct of indirect te identificeren, zoals uw naam, familienaam, persoonlijk identificatienummer, de gegevens van uw bezoek en IP-adres, en ook andere identificatoren van uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

  Het bedrijf verwerkt de gegevens die u verstrekt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere rechtshandelingen die de bescherming van persoonsgegevens regelen.

  Bij het verwerken van uw gegevens houdt het bedrijf zich aan de volgende principes voor het verwerken van persoonsgegevens:

  Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover dat nodig is om duidelijk gedefinieerde en legitieme doelen te bereiken, rekening houdend met de bescherming van uw privacy.

  Uw persoonsgegevens worden op een nauwkeurige, eerlijke en wettige manier verwerkt en alleen voor het doel dat overeenkomt met het doel dat u is aangegeven voordat persoonlijke gegevens worden verzameld.

  Het bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens in strikte overeenstemming met de vereisten voor duidelijke en transparante verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in de wetgeving.

  Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in een vorm die ervoor zorgt dat uw identiteit niet langer wordt vastgesteld dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt met passende te

  chnische en organisatorische middelen die de veiligheid van de persoonsgegevens garanderen, inclusief bescherming tegen onwettige verwerking van gegevens en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan.

   

  2.1. Persoonlijke gegevens verwerkt met het doel een voertuig te reserveren

  Zodra u hebt beslist om een voertuig te reserveren, vraagt het bedrijf u om uw persoonsgegevens te verstrekken: uw naam, familienaam, de naam van het bedrijf (indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt), telefoonnummer, e-mailadres, staat en opmerkingen over uw bestelling.

  Deze persoonsgegevens worden verzameld met het doel om reserveringen van voertuigen goed te beheren en ook om contact met u op te nemen over de mogelijkheid van een contract voor de aankoop van een voertuig.

  Om de bewaartermijn voor de persoonsgegevens verzameld tijdens uw reservering te bepalen, gebruikt het bedrijf criteria die voldoen aan de plichten bepaald in rechtshandelingen en houdt rekening met uw rechten; bijvoorbeeld, het bedrijf bepaalt een dergelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens die het in staat zou stellen om claims in te dienen, indien die zich voordoen, met betrekking tot de uitvoering van een contract.

   

  2.2. Persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing

  Indien u aanbiedingen van het bedrijf voor direct marketing wenst te ontvangen (bv. nieuwsbrieven), dan kunt u uw e-mailadres op de website opgeven.

  Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing alleen in het geval dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. In dergelijke gevallen kan het bedrijf u aanbiedingen voor direct marketing sturen niet alleen met betrekking tot zijn eigen diensten, maar ook de herinneringen, mededelingen en advertenties over de diensten en/of producten aangeboden door zijn partners.

  Uw persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op direct marketing worden vijf jaar bewaard bij het bedrijf.

  Houd er rekening mee dat u het recht hebt om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing te allen tijde kunt intrekken. U kunt het intrekken van uw toestemming melden door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail op [email protected] of door te klikken op een afmeldingslink in een e-mail, waardoor u zich kunt afmelden voor alle verdere aanbiedingen van direct marketing.

   

  2.3. Persoonsgegevens verwerkt met het doel om u informatie te bieden

  Als u contact wilt opnemen met het bedrijf of aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u dit doen door een verzoek in te dienen op de website van het bedrijf, met vermelding van uw naam, e-mailadres of / en telefoonnummer, zodat het bedrijf weet waar het de gevraagde informatie naar toe moet sturen.

  Uw persoonsgegevens zullen voor dit doel bewaard worden bij het bedrijf zolang als nodig is om de door u verstrekte informatie goed te analyseren en uw vragen te beantwoorden.

   

  3. Wie krijgt er uw persoonsgegevens te zien?

  Met het oog op een continue werking en een gepaste dienstverlening kan het bedrijf uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn werknemers, managers, leveranciers, onderaannemers en dienstverleners voor het legitieme doel om de in dit privacybeleid opgegeven doelstellingen te bereiken.

  Het bedrijf kan uw persoonsgegevens ook overdragen aan derden (gegevensverwerkers), die uw gegevens verwerken in naam van het bedrijf en volgens zijn instructies en/of die toegang hebben tot dergelijke gegevens, bv. in het geval van dienstverleners voor informatiesystemen, ontwerp, onderhoud en ondersteuning, evenals andere personen die het bedrijf helpen u naar behoren diensten te verlenen. In dergelijke gevallen neemt het bedrijf alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de ingehuurde gegevensverwerkers de persoonsgegevens die aan hen zijn toevertrouwd, alleen verwerken voor de doelstellingen opgegeven door het bedrijf, en dat ze alleen die handelingen verrichten waarvoor ze van het bedrijf instructies hebben gekregen, waarbij het zorgt voor adequate organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

  Het bedrijf heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties en -instellingen om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan personen die juridische diensten verlenen in gevallen waarin het openbaar maken van dergelijke persoonsgegevens nodig is om de eigen rechten en legitieme belangen van het bedrijf te bepalen, af te dwingen en te beschermen.

   

  4. Welke rechten hebt u?

  Als betrokkene hebt u volgende rechten:

  • Kennis te hebben van (geïnformeerd te zijn over) de verwerking van uw gegevens.
  • Op de hoogte te worden gesteld over de bronnen en de soorten van persoonsgegevens die worden verzameld, met welk doel ze worden verwerkt en welke gegevensontvangers toegang hebben gehad tot dergelijke gegevens.
   Om verbetering van uw persoonsgegevens die worden verwerkt te vorderen voor het geval dat deze gegevens onnauwkeurig en/of onvolledig zijn.
   Om vernietiging van uw persoonsgegevens en om opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen indien deze verwerking uitzonderlijk veel persoonsgegevens betreft, indien u uw toestemming intrekt of indien er andere redelijke redenen zijn hiervoor.
  • Om alle persoonsgegevens met betrekking tot u die u aan het bedrijf hebt verstrekt, te ontvangen in een gesystematiseerd, ruim beschikbaar en computerleesbaar formaat, om deze gegevens naar een andere gegevensverwerker te versturen of om te verzoeken dat het bedrijf deze persoonsgegevens direct naar een andere gegevensverwerker verstuurt wanneer dit technisch doenbaar is (het recht op de overdraagbaarheid van gegevens).
  • Het bedrijf voert geen profilering uit van uw persoonsgegevens die juridische gevolgen voor u zou kunnen hebben, of die aanzienlijke invloed op u zou kunnen uitoefenen; u kunt echter bij het bieden van op maat gemaakte marketingaanbiedingen aan een categorie van klanten worden toegewezen. In het licht van het bovenstaande hebt u het recht om menselijke betrokkenheid te vragen, uw positie uiteen te zetten of een beslissing te betwisten.

  Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u zich richten tot het bedrijf via e-mail op [email protected]. Houd er rekening mee dat u, indien u uw rechten uitoefent, indien nodig uw identiteit moet bevestigen. U bent dan ook bij het nastreven van uw intentie om een verzoek te sturen naar het bedrijf, wettelijk verplicht om uw persoonlijke identiteit te bevestigen via elektronische communicatiekanalen die uw juiste identificatie mogelijk maken.

  Het bedrijf verstrekt de door u gevraagde informatie kosteloos binnen de maand; indien echter uw ingediende verzoeken duidelijk ongegrond of niet in verhouding zijn – in de eerste plaats als gevolg van redundante en repetitieve inhoud – heeft het bedrijf het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratiekosten van de informatieverstrekking, kennisgevingen of acties waarom uw verzoekt, of mag het bedrijf weigeren om gevolg te geven aan uw verzoeken.

  Als u denkt dat het bedrijf uw persoonsgegevens verkeerd gebruikt of uw rechten niet of niet op de juiste manier uitvoert, richt u dan eerst tot het bedrijf aangezien het bedrijf bereid is om alle geschilpunten samen met u op te lossen. In het geval dat u niet tevreden bent met het antwoord van het bedrijf, hebt u ook het recht om een klacht neer te leggen bij uw nationale toezichthoudende overheid.

   

  5. Welke plichten en verantwoordelijkheden hebt u?

  Door gebruik te maken van de diensten verleend door de website, neemt u de volle verantwoordelijkheid op voor de juistheid en de accuraatheid van de persoonsgegevens die u verstrekt. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens (bv. het invullen van een aanvraagformulier) neemt u de volle verantwoordelijkheid op voor de wettelijkheid van het verstrekken van uw persoonsgegevens en draagt u de verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen die het bedrijf en (of) derden kunnen lijden als gevolg van de illegale verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

  Bij wijzigingen aan de verstrekte persoonsgegevens of andere gerelateerde informatie, dient u onmiddellijk uw persoonsgegevens of andere verstrekte gerelateerde informatie te wijzigen en/of aan te vullen.

   

  6. Welke rechten heeft het bedrijf?

  Het bedrijf heeft het recht om u de toestemming te weigeren om de website te gebruiken indien u jonger bent dan 16 jaar.

  In gevallen waarin het bedrijf twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens of andere verstrekte gerelateerde informatie, heeft het het recht u te verzoeken deze gegevens en andere gerelateerde informatie te corrigeren en/of aan te vullen.

  Het bedrijf heeft het recht om mededelingen te sturen over wijzigingen in de diensten en/of voorwaarden van de website evenals andere informatie waarvan u op de hoogte moet zijn in verband met de activiteiten van het bedrijf.

  Het bedrijf levert alle redelijke inspanningen om de website zo soepel mogelijk en continu te laten werken; het is echter niet verplicht om de ononderbroken werking van de website te verzekeren, wanneer dit wordt veroorzaakt door factoren waarop het bedrijf geen vat heeft.

   

  7. Hoe beschermt het bedrijf uw persoonsgegevens?

  Het bedrijf gebruikt gepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen voor persoonsgegevens om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettelijke openbaarmaking, vernietiging, wijziging of andere onwettige acties. De hierboven genoemde maatregelen worden gekozen op basis van de risico’s die zich voordoen voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.

  In dit geval garandeert het bedrijf een strikte controle op de toegang tot de gegevens die worden verwerkt, en biedt het toegang aan die werknemers van het bedrijf die de persoonsgegevens direct nodig hebben om hun taken uit te voeren, waarbij het ook toezicht houdt op de manier waarop deze toegang wordt gebruikt. Het bedrijf zorgt voor een beperkte toegang tot persoonsgegevens door middel van wachtwoorden en sluit geheimhoudingsovereenkomsten met de personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

  De werknemers van het bedrijf die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over de veiligheidsvereisten voor persoonsgegevens en garanderen de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die ze verwerken.

   

  8. Tot wie kunt u zich wenden indien uw vragen hebt?

  Indien u vragen hebt, stuur ze dan via e-mail naar het bedrijf op [email protected], of bel het bedrijf op +37052140409.