fbpx
Prekė yra išsaugota 30 d.
Peržiūrėti mėgstamiausius.

Interneto svetainės www.classtrucks.com privatumo politika

1. Kam skirta ši privatumo politika?

Ši privatumo politika skirta visiems interneto svetainės www.classtrucks.com (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat ir tiems, kurie Svetainėje atlieka automobilių rezervacijas, užsiprenumeruoja naujienlaiškius, pateikia užklausas.

Bendrovė laiko, kad Jūs tinkamai susipažinote su Svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) ir sutinkate, kad UAB „ClassTrucks Lithuania“, juridinio asmens kodas 304038834, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir jos funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

Bendrovė gerbdama Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas www.classtrucks.com interneto svetainėje tvarkomų Jūsų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

Bendrovė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, Jūs, lankydamasis Svetainėje, turite pareigą įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus pateikta Svetainėje, ir toliau naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis sutinkate su šiais pakeitimais.

 

2. Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

 

2.1. Asmens duomenys, tvarkomi automobilio rezervacijos tikslais

Jums nusprendus rezervuoti automobilį, Bendrovė paprašys pateikti Jūsų asmens duomenis: savo vardą, pavardę, bendrovės pavadinimą (jeigu atstovaujate juridinį asmenį), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, valstybę, pastabas dėl užsakymo.

Minėti asmens duomenys yra renkami tikslu tinkamai vykdyti automobilių rezervacijas bei susisiekti su Jumis dėl galimos sutarties dėl automobilio pirkimo sudarymo.

Jūsų rezervacijos metu nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles bei atsižvelgia ir į Jūsų teises, pvz., Bendrovė numato tokį asmens duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų.

 

2.2. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais

Jeigu Jūs pageidaujate gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (pvz., naujienlaiškius), tai Svetainėje galite nurodyti savo elektroninio pašto adresą.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik esant Jūsų sutikimui. Šiuo atveju Bendrovė gali Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susijusius ne tik su savo siūlomomis paslaugomis, bet ir savo partnerių priminimus, pranešimus, reklamą apie jų siūlomas paslaugas ir / ar produktus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys Bendrovėje bus saugomi 5 metus.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūs visada turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų galite kreipdamasis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba elektroniniame laiške paspaudę nuorodą, kuri leidžia atsisakyti nuo tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo.

 

2.3. Asmens duomenys, tvarkomi informacijos Jums pateikimo tikslais

Jeigu norite susiekti ir gauti papildomos informacijos, tai galite padaryti pateikdamas užklausą Bendrovės Svetainėje ir nurodydamas savo vardą, elektroninio pašto adresą ir/arba telefono numerį, kad Bendrovė žinotų, kokiu adresu Jums pateikti prašomą informaciją.

Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi Bendrovėje tol, kol bus tinkamai išnagrinėta Jūsų pateikta informacija ir atsakyta į Jums rūpimus klausimus.

 

3. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tinkamą paslaugų teikimą, Bendrovė gali Jūsų asmens duomenis atskleisti savo darbuotojams, vadybininkams, tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kurie yra nurodyti šioje Privatumo politikoje.

Taip pat Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie Bendrovės vardu ir nurodymais tvarko Jūsų asmens duomenis ir / ar turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą atliekantiems paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, kurie padeda Bendrovei tinkamai teikti Jums paslaugas. Šiuo atveju, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai, jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik Bendrovės nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos Bendrovė jiems nurodė atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

 

4. Kokias turite teises?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
 • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, jei atšaukiate savo sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti sus savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Bendrovė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu [email protected]. Atkreipiame dėmesį, kad Įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Bendrovei, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Bendrovė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Bendrovę ir Bendrovė yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Bendrovės atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą nacionalinei priežiūros institucijai.

 

5. Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs, naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą. Jūs, teikdamas asmens duomenis (pvz., pildydamas užklausos formą), prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

 

6. Kokias teises turi Bendrovė?

Bendrovė turi teisę neleisti naudotis Svetaine tuo atveju, jeigu esate jaunesnis nei 16 metų.

Kuomet Bendrovė abejoja pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turi teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją patikslinti ir / ar papildyti.

Bendrovė turi teisę siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su Bendrovės veikla susijusią ir Jums būtiną žinoti informaciją.

Bendrovė deda visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą, tačiau neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kuomet tam įtakos turi nuo Bendrovės nepriklausomi veiksniai.

 

7. Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju Bendrovė užtikrina griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Bendrovė prieigą prie asmens duomenų užtikrina tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

8. Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu [email protected], telefonu +37052140409.

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Siekdami pagerinti jūsų patirtį lankantis „ClassTrucks“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek jūsų aptarnavimą, tiek „ClassTrucks“ teikiamas paslaugas. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jūsų sutikimas reikalingas visiems slapukams, išskyrus privalomus slapukus. Jeigu nesutinkate su slapukų naudojimu, galite pakeisti nustatymus žemiau ir/arba savo naršyklėje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresais: https://cookiepedia.co.uk/ ir https://yandex.com/support/metrica/general/cookie-usage.html.

Jei jums iškilo papildomų klausimų, parašykite juos mums adresu [email protected]
Čia galima susipažinti su „ClassTrucks“ slapukų politika.

 • Privalomi – šie slapukai yra privalomi ir užtikrina mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų sklandų naudojimą bei gerą patirtį vartotojui.
 • Funkciniai – šie slapukai naudojami gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis stebėjimui bei kaupimui.
 • Statistiniai – jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.
 • Marketingo – šie slapukai naudojami rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.