fbpx
Produkt byl na 30 dní přidán do oblíbených.
Zobrazit oblíbené položky.
0
  0
  Tahače
  Tahače
  MAN
  Mercedes Benz
  Volvo
  DAF
  Návěsy
  Návěsy
  Chladírenské návěsy
  Návěsy tautliner
  Chladírenské návěsy
  Návěsy tautliner
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Schmitz Cargobull
  Krone
  Služby
  Služby
  O nás
  Videokontrola
  Leasing
  Prostředky
  Prostředky
  ClassTrucks Club

  Zásady ochrany soukromí

  1. Pro koho jsou tyto zásady ochrany soukromí určeny?

  Tyto zásady ochrany soukromí jsou určeny všem návštěvníkům webových stránek www.classtrucks.com (dále jen „webové stránky“), jakož i těm, kteří prostřednictvím webových stránek provádějí rezervace vozidel, přihlašují se k odběru novinek a zasílají dotazy.

   

  Společnost předpokládá, že jste se náležitě seznámili se zásadami ochrany soukromí webových stránek (dále jen „zásady ochrany soukromí“) a souhlasíte s tím, aby společnost UAB Autotechnika, IČO 304038834, se sídlem v Metalo g. samosprávný celek Vilnius (dále jen „společnost“), zpracovávala informace, které jste poskytli, včetně osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro správu webových stránek, jejich fungování a poskytování služeb prostřednictvím webových stránek.

   

  Společnost respektuje vaše soukromí a chrání vaše osobní údaje a dělá vše pro to, aby zajistila bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů a dalších informací zpracovávaných na webových stránkách www.classtrucks.com.

   

  Společnost si vyhrazuje právo měnit ustanovení těchto zásad ochrany soukromí podle svého uvážení. Změny zásad ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách. Vzhledem k tomu, že při návštěvě stránek máte povinnost se ujistit, že jste se seznámili s nejnovější verzí zásad ochrany soukromí, které jsou na webových stránkách k dispozici, dáváte pokračováním ve využívání služeb poskytovaných na webových stránkách fakticky svůj souhlas s těmito změnami.

   

  2. Co jsou osobní údaje a jak se zpracovávají?

  Osobními údaji jsou jakékoli informace o vás, které by umožnily přímou nebo nepřímou identifikaci vaší osoby, například vaše jméno, příjmení, osobní identifikační číslo, údaje o vaší návštěvě a IP adresa, jakož i další identifikátory vaší fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity.

   

  Společnost zpracovává vámi poskytnuté údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

   

  Při zpracování vašich údajů společnost dodržuje následující zásady zpracování osobních údajů:

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení jasně stanovených a legitimních cílů s ohledem na ochranu vašeho soukromí.
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány přesně, korektně a zákonným způsobem a pouze za účelem odpovídajícím účelu, který vám byl před shromažďováním osobních údajů sdělen.

  Společnost zpracovává vaše osobní údaje přísně v souladu s požadavky na jasné a transparentní zpracování osobních údajů stanovenými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v takové podobě, aby bylo zajištěno, že vaše totožnost nebude zjištěna déle, než je nezbytné k dosažení cílů, pro které jsou osobní údaje požadovány.

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za použití vhodných technických a organizačních opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před nezákonným zpracováním údajů a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením údajů.

   

  2.1. Osobní údaje zpracovávané za účelem rezervace vozidla

  Jakmile se rozhodnete provést rezervaci vozidla, společnost vás požádá o poskytnutí vašich osobních údajů: jméno, příjmení, název společnosti (pokud zastupujete právnickou osobu), telefonní číslo, e-mailovou adresu, stát a poznámky k vaší objednávce.

   

  Tyto osobní údaje jsou shromažďovány za účelem řádné správy rezervací vozidel a také proto, abychom vás mohli kontaktovat ohledně možnosti uzavření kupní smlouvy na vozidlo.

   

  Při určování doby uchovávání osobních údajů shromážděných během vaší rezervace společnost uplatňuje kritéria, která jsou v souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy a zohledňují vaše práva. Společnost například určuje takovou dobu uchovávání osobních údajů, která by jí umožnila předložit nároky, pokud by takové nároky vznikly, s ohledem na plnění smlouvy.

   

  2.2. Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu

  Pokud si přejete dostávat přímé marketingové nabídky společnosti (např. newslettery), můžete na webových stránkách zadat svou e-mailovou adresu.

   

  Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu pouze s vaším souhlasem. V takových případech vám společnost může zasílat přímé marketingové nabídky týkající se nejen jejích vlastních služeb, ale také upomínky, oznámení a reklamy na služby a/nebo produkty nabízené jejími partnery.

   

  Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu budou ve společnosti uchovávány po dobu pěti let.

   

  Upozorňujeme, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu. Odvolání souhlasu můžete oznámit kontaktováním společnosti e-mailem na adrese [email protected] nebo stisknutím odkazu odhlášení odběru v e-mailu, který vám umožní odhlásit se z dalších nabídek přímého marketingu.

   

  2.3. Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytnutí informací

  Pokud si přejete kontaktovat společnost nebo získat další informace, můžete tak učinit zasláním dotazu na webové stránky společnosti s uvedením svého jména, e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla, aby společnost věděla, kam požadované informace zaslat.

   

  Za tímto účelem budou vaše osobní údaje uloženy ve společnosti po dobu nezbytně nutnou k řádnému analyzování vámi poskytnutých informací a k zodpovězení vašich dotazů.

   

  3. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

  Za účelem zajištění nepřetržitého provozu a řádného poskytování služeb společností může společnost zpřístupnit vaše osobní údaje svým zaměstnancům, manažerům, dodavatelům, subdodavatelům a poskytovatelům služeb za legitimním účelem dosažení cílů uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí.

   

  Společnost může také předat vaše osobní údaje třetím stranám (zpracovatelům údajů), kteří zpracovávají vaše údaje jménem společnosti a podle jejích pokynů a/nebo mají k těmto údajům přístup, např. v případě poskytovatelů služeb informačních systémů, designu, údržby a podpory, jakož i dalších osob, které společnosti pomáhají poskytovat vám příslušné služby. V takových případech společnost přijímá veškerá opatření, aby zajistila, že najatí zpracovatelé zpracovávají svěřené osobní údaje pouze pro účely určené společností a provádějí pouze takové činnosti, které jim společnost nařídí, přičemž zajišťují odpovídající organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů.

   

  Společnost má právo předat vaše zpracovávané osobní údaje státním institucím a orgánům za účelem splnění legislativních požadavků. Vaše osobní údaje mohou být rovněž předány osobám poskytujícím právní služby v případech, kdy je zveřejnění těchto osobních údajů nezbytné pro určení, prosazení a ochranu vlastních práv a oprávněných zájmů společnosti .

   

  4. Jaká máte práva?

  Jako subjekt údajů máte následující práva:

   

  • být informován o zpracování svých údajů,
   být informován o zdrojích a typech shromažďovaných osobních údajů, o tom, za jakým účelem jsou tyto údaje zpracovávány a kteří příjemci údajů měli k těmto údajům přístup,
  • požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů v případech, kdy jsou tyto údaje nepřesné a/nebo neúplné,
  • požadovat likvidaci svých osobních údajů a pozastavení zpracování osobních údajů, pokud takové zpracování zahrnuje nadměrné množství osobních údajů, pokud odvoláte svůj souhlas nebo pokud k tomu existují jiné rozumné důvody,
  • obdržet veškeré osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti, v systematizovaném, široce dostupném a počítačově čitelném formátu, zaslat tyto údaje jinému zpracovateli údajů nebo požadovat, aby společnost tyto osobní údaje zaslala přímo jinému zpracovateli údajů, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů).
  • Společnost neprovádí žádné profilování vašich osobních údajů, které by pro vás mělo právní důsledky nebo na vás mělo významný vliv. Při poskytování marketingových nabídek na míru však můžete být zařazeni do kategorie klientů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem máte právo požadovat lidský zásah, předložit svůj postoj nebo zpochybnit rozhodnutí.

  Pokud máte v úmyslu uplatnit svá práva, můžete se na společnost obrátit e-mailem na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že při uplatňování svých práv musíte případně potvrdit svou osobní totožnost. Proto jste při realizaci svého záměru zaslat společnosti žádost ze zákona povinni potvrdit svou osobní identitu prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů, které umožňují vaši náležitou identifikaci.

   

  Společnost poskytne vámi požadované informace bezplatně do jednoho měsíce. Pokud jsou však vaše žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené – především kvůli nadbytečnému nebo opakujícímu se obsahu – má společnost právo účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informací, oznámení nebo vámi požadovaných úkonů, případně může společnost odmítnout jednat na základě vašich žádostí.

   

  Pokud se domníváte, že společnost špatně nakládá s vašimi osobními údaji nebo nevhodně uplatňuje či neuplatňuje vaše práva, obraťte se nejprve na společnost, která je připravena společně s vámi vyřešit všechny sporné otázky. V případě, že nejste spokojeni s odpovědí společnosti , máte rovněž právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu.

   

  5. Jaké jsou vaše povinnosti a odpovědnosti?

  Při využívání služeb poskytovaných na těchto webových stránkách přebíráte plnou odpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů (např. vyplněním formuláře žádosti) přebíráte plnou odpovědnost za zákonnost poskytnutí svých osobních údajů a nesete odpovědnost za případné škody, které by mohly společnosti a (nebo) třetím stranám vzniknout v důsledku nezákonného zpracování těchto osobních údajů.

   

  Pokud se vámi poskytnuté osobní údaje nebo jiné související informace změní, musíte své osobní údaje a další související informace neprodleně změnit a/nebo doplnit.

   

  6. Jaká práva má společnost?

  Společnost má právo zakázat vám používání webových stránek, pokud jste mladší než 16 let.

   

  V případech, kdy má společnost pochybnosti o správnosti poskytnutých osobních údajů nebo jiných souvisejících informací, má právo vás požádat o opravu a/nebo doplnění těchto údajů a jiných souvisejících informací.

   

  Společnost má právo zasílat oznámení o změnách ve službách a/nebo podmínkách webových stránek, jakož i další informace, které musíte znát v souvislosti s činností společnosti.

   

  Společnost vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila co nejplynulejší a nepřetržité fungování webových stránek, není však povinna zajistit nepřetržité fungování webových stránek, pokud je to způsobeno faktory mimo kontrolu společnosti .

   

  7. Jak společnost chrání vaše osobní údaje?

  Společnost používá vhodná organizační a technická opatření pro zabezpečení osobních údajů, jejichž cílem je chránit vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zveřejněním, zničením, pozměněním nebo jiným nezákonným jednáním. Výše uvedená opatření jsou zvolena na základě rizik, která vyplývají pro vaše práva a svobody jako subjektu údajů.

   

  V takovém případě společnost zajišťuje přísnou kontrolu přístupu ke zpracovávaným údajům a poskytuje přístup těm zaměstnancům společnosti, kteří osobní údaje přímo potřebují k plnění svých povinností, a rovněž zajišťuje sledování, jak je tento přístup využíván. Společnost zajišťuje omezený přístup k osobním údajům prostřednictvím příslušných hesel a uzavírá dohody o mlčenlivosti s osobami, které mají přístup k vašim osobním údajům.

   

  Zaměstnanci společnosti , kteří mají přístup k osobním údajům, byli informováni o požadavcích na bezpečnost osobních údajů a zajišťují důvěrnost všech osobních údajů, které zpracovávají.

   

  8. Kde podat žádost, pokud máte dotazy?

  Všechny případné dotazy zašlete na e-mail společnosti [email protected] nebo společnost kontaktujte telefonicky na čísle +37052143190